Maandelijks archief: maart 2017

Biomassa in Ede

Raadsvragen van het raadslid P.G.van den Berg van de fractie GroenLinks/PE en raadslid Alexander Vos de Wael van fractie Alexander Vos de Wael
Aanleiding
In Ede wordt gewerkt aan een breed warmtenet met bio-centrales als alternatief voor gasverwarming. Onlangs nog werd een 2e centrale voor dit net opgestart. Volgens het warmtebedrijf Ede worden de bio-centrales gestookt met houtsnippers van lokaal bosbeheer en snoeiafval uit tuinen. Dit warmtenet zou onder andere bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Op woensdag 22 maart 2017 werd op NPO2 een aflevering uitgezonden van het programma Zembla met als titel ‘Bos als brandstof’ (http://bit.ly/2n2HuHr). In deze uitzending werd onder meer aandacht besteed aan lokale bio-centrales zoals in Ede.

In de Europese regelgeving is bepaald dat energieopwekking uit biomassa mag worden beschouwd als duurzame energie. De bio-centrales veroorzaken wel CO2 uitstoot maar deze uitstoot wordt geacht te behoren tot ‘de natuurlijke kringloop’.

Als een boom doodgaat, rot het hout immers weg en komt de CO2 uit het hout ook vrij. Diezelfde hoeveelheid CO2 komt vrij als je het hout verbrandt. Als er nieuwe jonge bomen voor terugkomen nemen die het CO2 tijdens de groei weer op en per saldo is er dan geen probleem (CO2 neutraal). Om deze reden wordt CO2-uitstoot uit biomassa niet meegeteld in de uitstootcijfers.

Volgens deskundigen in de betreffende Zembla- uitzending is dit een omstreden redenering. Ten eerste omdat houtverbranding ongeveer 2x zoveel CO2 uitstoot veroorzaakt als gasverwarming.

Ten tweede omdat het rottingsproces vele jaren duurt, terwijl bij verbranding alle CO2 direct vrijkomt. Op korte termijn komt er dus juist extra CO2 in de lucht.

Er zijn inmiddels al ongeveer 200 lokale bio-centrales in Nederland en dat aantal groeit snel. Daarmee groeit ook de vraag naar resthout en snoeiafval.

In de uitzending wordt gesuggereerd dat bosbeheerders de vraag steeds moeilijker aankunnen en de druk om extra te kappen toeneemt om aan de contract-vraag te voldoen. Staatsbosbeheer heeft hier al op gereageerd en ontkent dat dit zou leiden tot een toename van boskap.

Er komt echter een moment waarop de vraag naar houtsnippers zo groot wordt, dat dit niet meer kan worden opgebracht door resthout en snoeiafval.

Dit zou ook voor Ede een reëel risico kunnen worden.

Bijkomend effect van opschonen en mogelijk teveel ‘oogsten’ is dat het ecologisch evenwicht wordt verstoord en dat daarmee de biodiversiteit in onze bossen afneemt. Insecten en andere kleine dieren leven van dit proces en zijn op hun beurt voedsel voor o.a vogels. De Edese bossen zijn verder van groot belang voor de luchtkwaliteit en van grote waarde voor recreatie en toerisme in onze gemeente.

 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben onze fracties de volgende vragen aan het college:

1. Heeft het college kennis genomen van de informatie in de betreffende aflevering van Zembla over het gebruik van biomassa in lokale bio-centrales?
Zo ja, herkent en deelt het college de kanttekeningen die hierin naar voren worden gebracht?

2. Verbranding van biomassa zorgt voor 2-3 maal zoveel CO2-uitstoot dan de huidige gasverwarming. Om dat in redelijk tempo te compenseren zou een aanzienlijke uitbreiding van jonge bosaanplant moeten plaatsvinden. Is bekend om hoeveel aanplant het in Ede zou gaan? Is hier reeds een plan van aanpak voor en zo nee, is het college bereid om – in overleg met alle belanghebbenden in de gemeente – dit op korte termijn te ontwikkelen? Zo ja, op welke termijn kunnen wij voorstellen verwachten?

3. Eerder heeft u op raadsvragen van de VVD in 2015 omtrent de levering van voldoende biomassa geantwoord dat de contracten voor de komende 15 jaar toereikend zijn maar dat voor de periode daarna en voor een derde nog te bouwen centrale, nog onduidelijk is waar de brandstof vandaan gehaald moeten worden. De ‘markt’ rond biomassa begint nu al ingrijpend te wijzigen. Welke maatregelen worden door het college genomen om te zorgen dat enerzijds de continuïteit is geborgd tegen een acceptabele prijs en anderzijds de alternatieven eveneens CO2 neutraal zijn?

4. In de lokale plannen is tot dusver gesproken over levering van resthout voor de centrales uit bosbeheer en tuinafval in eigen gemeente. Echter de bosbeheerders binnen onze gemeentegrenzen die leveren aan bio-centrales werken regionaal of zelfs landelijk. Hoe voorkomen we dat bosbeheerders de kap in onze groene gemeente opvoeren, om resthout te kunnen leveren aan bio-centrales elders in de regio? Is het college bereid om daar bindende afspraken over te maken ten einde dit soort afwegingen, die schadelijk zullen zijn voor de landschappelijke ontwikkeling in onze gemeente, te voorkomen?

5. Wat zijn de effecten van het (teveel) opschonen van onze Edese bossen op de kwaliteit van het bos en biodiversiteit op lange termijn? Welke neveneffecten zijn te verwachten wanneer het natuurlijke proces van het rotten van het hout wordt verstoord door een zeer sterke vermindering van de hoeveelheid rottend hout?

 

Ede TV bestede aandacht aan dit onderwerp: http://bit.ly/2nJDxYT

 

Vermindering van kwaliteit van leven als gevolg van een verkeersongeval

Verkeersongeval

De Edese media berichten regelmatig over bestuurders van auto’s die van de weg raken, fietsers die in botsing komen met een motorvoertuig, automobilisten met auto tegen een boom, motorrijders die onderuit gaat en botsingen tussen personenauto’s. Meestal komt de ambulance voor medische verzorging en indien noodzakelijk vervoer naar het ziekenhuis al of niet met traumahelikopter[1].

De schrik voor het slachtoffer en bij directe familie en vrienden van betrokkene is groot. Zeker wanneer vanwege lichamelijk letsel opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Dit leidt vaak tot verlies aan kwaliteit van leven voor het slachtoffer en meestal ook voor de familie. Meer materieel is het productieverlies vanwege een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Interessant is hoe het monitoringsproces van de verkeersveiligheid in Ede is ingericht. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de gegevens van het Verbond van Verzekeraars die hun analyses van verkeersongelukken graag deelt met de gemeente – > zie hun publicatie Risicomonitor. Door zich als gemeente goed te informeren over voorkomende ongelukken kan daar waar nodig de infrastructuur worden aangepast.

Vragen

 1. Op welke wijze worden ongelukken en de gevolgen daarvan geregistreerd?
 1. Welke meerjarige trend tekent zich af voor de gemeente Ede[2]?
 1. Hoe is in 2016 in Ede de verdeling van verkeersslachtoffers naar type verkeersdeelnemers en naar leeftijd -> voetganger, fietser, motorrijder en automobilist?
 1. Wat zijn de top 3 gevaarlijkste kruispunten of weggedeelten in de gemeente Ede?
 1. Hoe is het monitoringsproces van de verkeersveiligheid in Ede ingericht?
 1. Wordt door de gemeente gebruik gemaakt van de gegevens van het Verbond van Verzekeraars?
 1. Hoe frequent analyseert de gemeente dergelijke gegevens?
 1. Hoeveel verbetervoorstellen zijn daaruit in 2016 naar voren gekomen en hoeveel daarvan zijn daadwerkelijk geïmplementeerd?
 1. Hoe scoort Ede ten opzichte van andere 100.000 plus gemeenten?
 1. In hoeverre waren de verkeersongevallen een gevolg van het gebruik van een te veel aan alcohol?
 1. In hoeverre kijkt de gemeente samen met betrokkenen terug op het ongeluk en maakt het bespreekbaar hoe het voorkomen had kunnen worden?

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017 

Ad 1Ongevallen waarbij de politie ter plaatse komt of een melding heeft gekregen worden door de politie geregistreerd en uiteindelijk opgenomen in de landelijke database BRON. Lang niet alle ongevallen komen terug in deze database. Vooral de ongevallen met blikschade, uitsluitend materiele schade (UMS), zijn zwaar ondergeregistreerd. De laatste jaren probeert men de registratiegraad te verbeteren door gebruik te maken van logging van verzekeraars en ziekenhuizen. Helaas staat dit nog in de kinderschoenen. Op dit moment is het zo dat de ontwikkeling van het aantal geregistreerde ongevallen in een gemeente over de jaren sterk wordt beïnvloed door de ieder jaar veranderende registratiegraad, welke ook verband houdt met de mankracht bij de politie. M.a.w. de ongevallenstatistieken zijn alleen in relatieve zin bruikbaar en dan binnen een bepaalde tijdperiode (bijv. 3 jaar) bezien.

Ad 2Trendmatige analyses zeggen weinig, vanwege de veranderende registratiegraad. Het is wel zinvol om de trend van Ede af te zetten tegen andere gemeenten, bijvoorbeeld FoodValley breed. Dit is een analyse die we gaan uitvoeren voor de inventarisatie en plan van aanpak ter beantwoording aan de motie verkeersveiligheid van november 2016 die door de raad is aangenomen. Dit plan van aanpak wordt voor 1 juli 2017 met de raad  gedeeld.

Ad 3De cijfers voor 2016 zijn nog niet beschikbaar, omdat deze maanden na afloop van een jaar worden vrijgegeven door de minister. Er zijn wel cijfers over 2015, maar beter is om meerdere jaren samen te nemen, zodat het beeld representatiever wordt.

We hebben voor de beantwoording gebruik gemaakt van de verkeersveiligheidsmonitor van het ROV oost-Nederland. Het is daarin niet mogelijk om combinaties tussen variabelen (kruisverbanden) te leggen. Dit willen we wel doen voor de inventarisatie ten behoeve van de motie. Onderstaande cijfers zijn voor alle wegbeheerders binnen de gemeente samen.

Naar leeftijd:

Percentage slachtoffers naar leeftijd <18 jaar ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 21%

Percentage slachtoffers naar leeftijd 18-24 jaar ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 21%

Percentage slachtoffers naar leeftijd 25-50 jaar ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde

slachtoffers: 26%

Percentage slachtoffers naar leeftijd >50 jaar ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 32%

Naar voertuigtype:

Percentage geregistreerde slachtoffers te voet ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 0%

Percentage geregistreerde slachtoffers op de fiets ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 30%

Percentage geregistreerde slachtoffers op de brom/snorfiets ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 13%

Percentage geregistreerde slachtoffers in een personenauto ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 27%

Percentage geregistreerde slachtoffers op een motor ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde slachtoffers: 2%

Bij het resterende percentage slachtoffers is het voertuigtype niet geregistreerd.

Ad 4De top 3 wordt berekend over meerdere jaren. Op https://oost-nederland.oververkeer.nl/# is de top3 beschikbaar over de jaren 2011-2015. Als we ons beperken tot wegen van de gemeente, dan gaat het  om:

– kruispunt Goudsbergweg- Weg naar het hek: 10 ongevallen met 10 gewonden, in totaal 18 ongevallen

– kruispunt Lassuslaan-Sweelincklaan: 3 ongevallen met 3 gewonden, in totaal 13 ongevallen

– kruispunt Bennekomseweg-Reehorsterweg; 3 ongevallen met 3 gewonden, in totaal 3 ongevallen

Dodelijke ongevallen zijn niet geregistreerd in deze periode.

Ad 5In het verleden werd ieder jaar door de vakgroep verkeer een monitoringsrapportage uitgebracht. Daar is mee gestopt, omdat deze monitoring ook al werd uitgevoerd door het ROV Oost-Nederland. Laatstgenoemde instantie houdt jaarlijks de verkeersveiligheid bij en maakt per jaar een overzicht van de gevaarlijkste kruispunten[3]. Ede komt niet in die lijst voor. Ze heeft bovendien per november 2016 een monitoringstool beschikbaar gesteld die door iedereen gebruikt kan worden (http://www.verkeersveiligheidsmonitor.nl/#!/) .

Ad 6Nee. Het verbond heeft onder andere data van schademeldapps. Het betreft hier vaak ongevallen met uitsluitend materiele schade. Hier focust de gemeente niet op. We zijn wel in gesprek met de GGD om gegevens van ambulances te verkrijgen ten behoeve van de beantwoording van de motie.

Ad 7Ongevalsgegevens worden jaarlijks bestudeerd. Het aantal letselongevallen is dusdanig klein dat het geen zin heeft om het maandelijks of halfjaarlijks bij te houden. Wel is het zo dat de gemeente altijd met “oude” gegevens werkt, omdat de bestanden nooit actueel zijn. Actuele bestanden zijn overigens opvraagbaar bij de politie. Dat doen we regelmatig.

Daarnaast is er ook maandelijks overleg over verkeersbesluiten en verkeersituaties met afdeling verkeer en de regionale verkeersveiligheidspolitie, die de stand van zaken aangeeft omtrent verkeersveiligheid in Ede en de omliggende regio. Door hun praktijkervaring en inzicht in alle politiegegevens is dit een goede bron van informatie.

Ad 8Er zijn geen verbetervoorstellen uit naar voren gekomen.

Ad 9Voor wat betreft het buitengebied hebben we cijfers uit het rapport van Vrenken van 2016. Dit rapport is ook aangehaald in de motie verkeersveiligheid. Er vielen 17 verkeersdoden in het buitengebied van Ede in de periode 2010-2015. Hiermee staat Ede op de tweede plaats landelijk, maar afgemeten naar het aantal kilometers weg op plaats 97.

Ad 10Cijfers hierover zijn niet bekend, omdat alcoholgebruik lang niet altijd geregistreerd wordt.

Ad 11Aan de hand van adviezen van de politie worden maatregelen genomen, indien nodig. De gemeente kent de slachtoffers niet en is ook niet betrokken bij Slachtofferhulp.

—————————————————————————————————————————-

Een greep van berichten in de media sinds eind 2016

http://bit.ly/2l9ycZ9 -> Harde klap bij aanrijding tussen auto en fiets in Lunteren

http://bit.ly/2kds0Sc -> Brandweer bevrijdt slachtoffer ongeval Goorsteeg Ede

http://bit.ly/2kdwiJf -> Auto over de kop; moeder en kind ongedeerd

http://bit.ly/2l4VrHx -> Motorrijder onderuit op Apeldoornseweg Otterlo

http://bit.ly/2l93OPp ->  Vijf gewonden bij aanrijding Edeseweg Wekerom

http://bit.ly/2kdELfz -> Flinke schade bij aanrijding Dreeslaan Bennekom

http://bit.ly/2k7Qmu2 -> Eenzijdig ongeval Kraatsweg Bennekom

http://bit.ly/2k88ofA -> Personenauto tegen busje op Goudenstein

http://bit.ly/2jOT9HI -> Auto met veetrailer tegen boom op gladde weg

http://bit.ly/2l52lN2 -> Extreme gladheid leidt tot meerdere ongevallen

http://bit.ly/2jP4Qy5 -> Chaos op A30 na aanrijding bij Lunteren

http://bit.ly/2l9CbVn -> Auto in de sloot in Lunteren

http://bit.ly/2jPdwoh -> Aanrijding tussen auto en fiets Bennekomseweg Ede

http://bit.ly/2l9oHJa -> Auto tegen boom tot stilstand in Harskamp

http://bit.ly/2lbhJV1 -> Aanrijding auto en fiets Veenderweg Ede

http://bit.ly/2lbVtKN -> Auto rijdt sloot in langs A30 bij Lunteren

 

 

————————————————————————————————————————————

[1] Politie komt er in alle gevallen bij en heel vaak de brandweer om een beknelde bestuurder (en passagier) te bevrijden. Maar ook de officier van Dienst en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Vaak doet de dienst Verkeersongevallen Analyse van de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Achter de schermen, bijvoorbeeld bij de 112 organisatie, houden zich diverse medewerkers bezig om het hele proces in goede banen te leiden. Alles bij elkaar opgeteld zijn bij een ongeval minstens 10 oplopend naar 20 ambtelijke medewerkers betrokken.

 

[2] Ede en buitendorpen

[3] Website ROV Oost-Nederland: Aan de hand van ongevallengegevens, maar ook andere veiligheidsindicatoren, volgen we de verkeers(on)veiligheid in Oost-Nederland op de voet. Niet alleen op regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau.

Consequentie van het afkoppelen van hemelwaterafvoeren en straatkolken

Door het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren en de straatkolken van het riool infiltreert het regenwater ter plaatse in de bodem. Dat is goed voor de natuur, het milieu en de ondergrond. Tot nu toe is net 1% van de woningen in Ede afgekoppeld van het vuilwaterriool. Twintig voetbalvelden groot vertelt een trotse wethouder in een gemeentelijke video. Wanneer, als gevolg van de klimaatveranderingen, de droge perioden langer en warmer en de regenperiode veel natter worden, is het beter voor het milieu en de natuur om het regenwater daar te infiltreren waar het valt.

Infiltratieput voor hemelwater afvoer

Er zijn diverse methoden om het regenwater in de bodem te infiltreren. In de bebouwde omgeving past men vaak een verticaal geplaatst infiltratiefilter of een ‘lekke’ rioolbuis toe. In ons beleven is de vallende regen gewoon schoon. Maar daken en straten zijn dat niet altijd. Neergedaalde (roet)deeltjes als uitstoot van dieselmotoren of komend vanuit het Ruhrgebied of het westen van ons land vervuilen de wegen en de daken. De regen spoelt de daken en de wegen schoon en vervolgens infiltreert de regen ter plaatse in de bodem.

Verticale drain voor straatkolk

Soms zie je bewoners het met zeep en chloor vervuilde schrobwater in een straatkolk gooien. Tot nu toe geen probleem omdat deze loosde op het vuilwaterriool. Dat ligt anders bij een afgekoppelde straatkolk. Dan komt het schrobwater in de infiltratieput of het ‘lekkende’ riool. De bewoners kunnen aan de straatkolk niet zien of deze is aangesloten op het vuilwaterriool of een infiltratieput.

De gemeente besteedt tot nu in haar communicatie met de inwoners  geen aandacht aan de mogelijke vervuiling van de ondergrond door het handelen van de bewoners zelf. Ook roept de gemeente bewoners niet op melding te maken van een mogelijke vervuiling. Dit allemaal om te voorkomen dat via de rechtstreekse infiltratie de ondergrond en het grondwater vervuilt.

Voor 2024 moeten alle asbesthoudende daken zijn verwijderd. Sommige golfplaten en bepaalde type leien en mogelijk zelfs pannen bevatten asbest. De hemelwaterafvoeren van deze daken zouden niet rechtstreeks moeten infiltreren in de bodem maar aangesloten moeten blijven op het vuilwaterriool.

Vragen

 • Wil het college regelmatig via de media aandacht geven aan negatieve gevolgen van het lozen van vervuild regenwater op straatkolken die rechtstreeks infiltreren in de bodem?
 • Hoe weet een inwoner dat een straatkolk infiltreert in de bodem en niet loost op het vuilwaterriool?
 • Zijn hemelwaterafvoeren van daken waarvan de pannen of leien asbest bevatten afgekoppeld van het vuilwaterriool?
 • Wordt dat door de gemeente gecontroleerd?
 • Hoeveel woningen worden in de komende 5 jaar afgekoppeld en met hoeveel voetbalvelden met gewoon echt gras is dat vergelijkbaar?

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2017

Ad 1.  

Nee, we zien daar ook geen aanleiding toe. De gemeente besteedt jaarlijks aandacht aan voorlichting aan de gebruikers van de riolering. Het waterbewustzijn wordt gestimuleerd door inzicht te geven in het functioneren van het watersysteem en de waterketen. Met gerichte communicatie worden burgers en bedrijven gewezen op de eigen rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van goed rioolgebruik. In het bijzonder bij gemeentelijke afkoppelprojecten is goede communicatie een belangrijk aandachtpunt.

Bij gemeentelijke afkoppelprojecten zoals in Bennekom-Oost wordt actief gecommuniceerd over het functioneren van het watersysteem en waterketen, daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid. Communicatie verloopt via informatiebrieven, bewonersavonden en keukentafel gesprekken als het gaat om particulier afkoppelen.

Ad 2.

Aan de straatkolk zelf kan niet afgeleid worden of deze op hemelwater of afvalwater loost. Er is ook geen directe aanleiding om hier specifiek over te communiceren (aanvullend op Ad 1). De straatkolk is aangelegd voor de verwerking van het hemelwater dat op de openbare ruimte valt en via de kolk in het riool (hemelwater of vuilwater) verwerkt wordt. De straatkolk is niet bedoeld voor bijvoorbeeld het lozen van waswater, dit hoort een inwoner door de gootsteen of het toilet te spoelen en wordt daarmee vanzelf op het vuilwaterriool geloosd.

In bredere context wordt wel geïnformeerd over goed rioolgebruik. Zo zijn bewoners wonend in de afgekoppelde wijken in Ede-Oost aanvulling op genoemde communicatie (ad 1) op de hoogte gebracht van de belangrijkste spelregels voor afgekoppelde wijken door middel van een folder “Water in de wijk”. Deze spelregels zijn voor iedereen toegankelijk op de gemeente site.

Ad 3.

Het is niet uitgesloten dat hemelwaterafvoer van asbesthoudende daken zijn afgekoppeld (of niet aangekoppeld) op de riolering. In het buitengebied waar percelen aangesloten zijn op de drukriolering is het niet toegestaan om hemelwater te lozen. Voor deze panden geld dat hemelwater ten alle tijden op of in de nabijheid van het perceel verwerkt wordt. Het drukrioleringsstelsel is uitsluitend geschikt voor het transport van afvalwater. Het afvalwater wordt verpompt door een stelsel van pompen en gemalen en getransporteerd naar de Rioolwaterzuivering Ede.

Het onderwerp asbesthoudende daken is een zeer actueel thema. Het onderwerp is recentelijk nog behandeld door de provincie (bijlage bij statenbrief – zaaknummer 2016-014815). Ook gemeente Ede wil actief gaan bijdragen aan de verwijdering of vervanging van asbesthoudende daken.

Uit eerste inventarisaties ligt in de gemeente Ede nog circa 1,2 miljoen m2 asbestdak, waarvan naar schatting circa 80% landbouw gerelateerd. De landbouw gebonden percelen bevinden zich doorgaans in het buitengebied en zijn aangesloten op de drukriolering.

Ad 4.

Bij het particulier afkoppelen wordt in bewoners in detail gesproken over de mogelijkheden voor het afkoppelen voor zijn/haar pand. Tijdens deze keukentafelgesprekken wijst de afkoppeladviseur de eigenaar ook op de negatieve gevolgen van uitlogende materialen, waaronder asbest. Mocht dit geconstateerd worden, dan wordt betreffende dakoppervlak niet afgekoppeld. Tot op heden is er bij deze keukentafelgesprekken slecht één maal sprake geweest van het vermoeden op asbest.

Ad 5.  

Het is niet bekend hoeveel daken de komende 5 jaar afgekoppeld gaan worden. Enerzijds vindt het particulier afkoppelen plaats op vrijwillige basis. Anderzijds wordt op dit moment gewerkt aan het nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP), waarin de ambitie ten aanzien van het afkoppelen wordt geactualiseerd.

http://bit.ly/2n4GWDF               Afkoppelprojecten

http://bit.ly/2mFIUqv                 Minder wateroverlast door afkoppelen regenwater

 

Privé gegevens zijn bij ABNAMRO niet in veilige handen

Ik ben starter

Met alle noodzakelijke papieren ging ik als starter naar het ABNAMRO kantoor in Ede voor het openen van een zakelijke rekening. Mis dus want na de begroeting vertelde de medewerker dat je alleen via de website een zakelijke rekening kan openen.

Thuis vulde ik alles in voor een zakelijke rekening als zijnde nog geen klant van ABNAMRO. Een paar dagen later sprak iemand in op mijn voicemail met het verzoek om terug te bellen. Het bleek een medewerker te zijn van de AMP groep die een afspraak wilde maken voor de controle van mijn legitimatiebewijs. Ik ken de AMP groep niet. Opvallend dat de ABNAMRO mijn zakelijke gegevens ter beschikking stelt aan derden. Het betekent dat mijn gegevens ook op een server staan van de AMP groep.

Ik heb geen idee hoe betrouwbaar dit bedrijf is. Wil ik een medewerker van een voor mij onbekend bedrijf thuis wil ontvangen? De media en de ABNAMRO waarschuwen om vooral goed uit te kijken, geen phishing mails te openen, onbekenden niet binnen te laten en terughoudend te zijn met terugbellen naar niet bekende nummers.

Alles afwegende deelde ik de medewerker van de AMG groep mee geen behoefte te hebben aan het bezoek. Dan maar geen zakelijke rekening bij de ABNAMRO. Ik dacht naar een degelijke bank te gaan die zorgvuldig omgaat met mijn gegevens. Dat pakte dus anders uit.

Wijziging afvalbeleid: nieuwe kliko’s

In de brief die gemeente Ede recent stuurde aan haar inwoners in Otterlo over de kliko’s staat dat de inwoners vóór 31 januari een keuze moeten maken voor een grote of een kleine kliko voor restafval. Vanaf 1 januari 2018 gaat het betalen per keer van start. Verder staat er het volgende: ‘Voor het legen van de kleine kliko betaalt u minder dan voor het legen van de grote kliko.’ De VVD Ede kan zich voorstellen dat je als inwoner vervolgens wil weten wat die tarieven zijn (staan niet in de brief). Voor meer informatie kun je naar de website www.meerafvalapart.nl (zoals in de brief aangegeven). Op die website staat onder punt 4 en klik op meer informatie het volgende bij tarieven: 

Tarieven 2018

De tarieven zijn op dit moment nog onbekend. De gemeenteraad stelt in de loop van 2017 de tarieven voor 2018 vast. Voor het legen van een kleine kliko betaalt u straks minder dan voor het legen van een grote kliko.  

Gezien deze onduidelijkheid, zou het goed zijn om als inwoner te weten of de klikokeuze later kan worden omgezet. Dus van een kleine naar een grote kliko of andersom, omdat je nu niet weet wat de kosten zijn èn of de kliko capaciteit voldoende is door de verandering van het ophaalschema vanaf de eerste week april 2017 (plastic, papier en restafval worden straks één keer per drie weken opgehaald). Bij navraag bij het informatienummer (0318-648160) van ACV meldt de ACV dat daarna wisselen van containers mogelijk is, maar dat er kosten aan verbonden zijn. De inwoner krijgt te horen dat die kosten nog niet bekend zijn. Na navraag bij een ambtenaar vernamen wij dat deze kosten waarschijnlijk rond de € 25,– zullen liggen. De gemeenteraad moet ook hier nog over beslissen.

Onze inwoners moeten nu dus voor iets gaan kiezen (vóór 31 januari) terwijl zij totaal niet weten wat het vanaf 1 januari 2018 gaat kosten. Ook niet wat het gaat kosten wanneer je toch wilt ruilen. Je weet niet of een kliko wel groot genoeg is omdat je er een week langer mee moet doen. En er staat geen informatie in de brief waarmee je een gevoel krijgt bij het formaat van een 140 liter container. Overigens staat in de brief niets vermeld over een speciale regeling die is ingesteld voor luierafval en incontinentiemateriaal. Pas als je op de website gaat zoeken vind je hierover een korte mededeling.

In de brief staat wel dat het vaste bedrag omlaag gaat maar op geen enkele wijze is bij benadering uit te rekenen wat de variabele kosten per jaar zullen zijn. Door in de brief alleen melding te maken dat de vaste kosten per jaar omlaag gaan, lijken onze inwoners op het verkeerde been te worden gezet.

De gemeente Ede koos voor een beproefd concept van afvalinzameling. Vele gemeenten gingen Ede reeds voor. De ACV heeft de nodige operationele expertise in huis. Het moet toch mogelijk zijn om met alle kennis en ervaring bij de gemeente en de ACV bij benadering te kunnen aangeven wat de toekomstige kosten zullen zijn?

Wat de VVD Ede betreft is dit onbegrijpelijk beleid en de omgekeerde wereld. Communicatief onvoldoende doordacht en zeker niet transparant. De brief laat zien dat geen moeite is genomen om zich te verplaatsen in onze inwoners. Een gemiste kans voor u als verantwoordelijk college.

 

 

De vragen van de VVD Ede aan het college zijn:

1.     Is het college het eens met de VVD Ede dat het niet zo kan zijn dat de gemeente de uitvoering van beleid onvoldoende voorbereidt en vervolgens de inwoners met onduidelijkheid en de problemen laat zitten?

2.     Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het afvalbeleid. Is het college met de VVD Ede van mening dat de afstemming tussen gemeente en ACV dusdanig moet zijn, dat voorkomen wordt dat op ondoordachte wijze, zoals nu het geval is, met onze inwoners wordt gecommuniceerd?

3.     Is het college met de VVD Ede van mening dat de overgang naar de nieuwe kliko’s pas kan plaatsvinden als voor de inwoners helder is wat in orde van grootte de financiële gevolgen zijn?

4.     Kan het college toezeggen dat de overgang naar de nieuwe kliko’s pas plaatsvindt als voor de inwoners helder is wat de financiële gevolgen zijn?

5.     Mocht het college de wijziging van de kliko’s doorzetten zonder dat er duidelijkheid is over de tarieven: is het college het met de VVD Ede eens dat het niet zo mag zijn dat onze inwoners voor extra kosten komen te staan als door de onduidelijkheid op dit moment, mensen later mogelijk toch een ander formaat restafvalcontainer willen gebruiken dan aanvankelijk bedacht?

 1. Het komt de VVD Ede voor dat aIs het college dit doorzet, zij door eigen beleid de rekening hiervan voor haar kiezen krijgt. Wat de VVD betreft is het in ieder geval onterecht dat de inwoner door onduidelijkheid op dit moment de rekening van een wissel op een later moment moet betalen. Is het college het hiermee eens?

 

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2017

Ad 1.  

Conform het raadsbesluit, d.d. 13 oktober 2016, wordt vanaf 2018 betalen per keer dat er restafval wordt aangeboden, ingevoerd. Daarvoor worden in 2017 de voorbereidingen getroffen. Onderdeel van deze voorbereidingen is het vaststellen van de vaste en variabele tarieven. Zoals gebruikelijk worden de tarieven van de afvalstoffenheffing vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. Normaliter vindt dit plaats in het najaar voorafgaand aan het belastingjaar. Dit jaar wordt het voorstel eerdere aangeboden aan de raad om zodoende inwoners eerder duidelijkheid te verschaffen. Voor de zomer wordt het voorstel voorgelegd aan de raad. Eerder de tarieven vaststellen geeft de onzekerheid dat eventuele kostenontwikkelingen rondom afval onvoldoende mee worden genomen.

Het uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven van kliko’s is dat de eenheidsprijs (prijs per liter restafval) hetzelfde is. Met andere woorden, 12 keer een 140 liter kliko aanbieden kost hetzelfde als 7 keer een 240 liter kliko aanbieden. Dit uitgangspunt wordt ook bij ondergrondse containers gehanteerd. Voor het maken van de kliko keuze is de hoeveelheid restafval van een huishouden bepalend. De standaard kliko heeft een volume van 140 liter omdat ervaringen uitwijzen dat dit over het algemeen voldoende is voor huishoudens. Huishoudens kunnen kiezen voor een 240 liter als zij aanzienlijk meer afval verwachten. Inwoners met vragen kunnen terecht op de website www.meerafvalapart.nl, bellen met de ACV en/of bezoeken het mobiele informatiepunt.

Ad 2.  

De afstemming tussen gemeente en ACV vindt veelvuldig en doordacht plaats. De gemeente en ACV houden zich aan het beleid wat is vastgesteld door de raad.

Ad 3.  

De overgang naar de nieuwe kliko’s kan volgens planning (3 fasen) plaatsvinden. Het uitgangspunt van een gelijke eenheidsprijs maakt dat de kosten geen onderdeel hoeven uit te maken van de keuze. Mocht de raad bij behandeling van het voorstel anders gaan besluiten en geen eenheidsprijs hanteren dan is het college genoodzaakt om inwoners in de gelegenheid te stellen hun keuze te heroverwegen

Ad 4.

Zie antwoorden 1 t/m 3.

Ad 5.

In het raadsbesluit is opgenomen dat de klikowissel in 2017 kosteloos is. Eventuele kosten voor de klikowissel vanaf 2017 worden in het raadsvoorstel van de afvalstoffenheffing. Zie verder antwoord 3.

Ad 6.   Zie antwoord 3.

 

Heinrich Witteweg Bennekom: Vernieuwing bestrating en aansluiten straatkolken op drain

 In het laatste kwartaal van het vorig jaar is het asfalt van de Herinricht Witteweg vervangen door een klinker bestrating. Voor een straat waar maximaal 30 km gereden mag worden was het asfalt nog prima en had nog best jaren kunnen liggen. De straatkolken werden afgekoppeld van het riool. Op zich een positieve zaak. Daartoe groef de aannemer grote, diepe gaten naast de weg die hij na 5 weken weer dicht gegooide.

Begin deze week maakte de aannemer bij iedere straatkolk weer hetzelfde grote diepe gat als vorig jaar. Vandaag worden de drains, lengte 6 meter, geplaatst om het hemelwater te kunnen infiltreren. De aannemer die de drains vanmorgen kwam plaatsen verbaasde zich dat de straat reeds helemaal opnieuw bestraat was. Normaal doet de aannemer dit werk wanneer de straat nog open ligt.

Bewoners vragen zich af waarom niet gelijktijdig met de vervanging van de straatkolken de drains zijn geplaatst. Het voelt aan het geldverspilling. Daarbij geeft het opnieuw veel overlast.

Ongetwijfeld zal het werk zijn aanbesteed. Deze extra kosten komen dan ten laste van de aannemer. Kennelijk zat er zoveel financiële ruimte in de offerte dat het uit kan om op deze wijze het werk uit te voeren. Echter de gemeente vergeet dat het bij de inwoners overkomt als geldsmijterij door de overheid.

Vragen

 • Kan het college omschrijven waarom in twee fasen de werkzaamheden uitgevoerd worden?
 • Kan het college zich voorstellen dat de inwoners zich afvragen waarom de gemeente op deze wijze geld door de straatkolk naar 6 meter onder het maaiveld laat weg stromen?