Maandelijks archief: november 2016

Edesche Concertzaal maakt bezwaar tegen kwartier dienst Valleilijn

Edesche Concertzaal

Edesche Concertzaal

Edesche Concertzaal

Edesche Concertzaal

24 november 2016

Aan: Gedeputeerde Staten Gelderland, Provinciale Staten Gelderland, B&W gemeente Ede, gemeenteraad Ede, regio FoodValley

Geachte heer, mevrouw,

Namens de Edesche Concertzaal wil ik bij deze graag mijn bezwaren voorleggen wat betreft een eventuele verhoging van de frequentie van de Valleilijn.

Dit heeft effect op de ontwikkeling van de Edesche Concertzaal en mitsdien op de ontwikkeling van het cultureel-economische landschap van Ede, Gelderland en regio FoodValley.

Toelichting
Op dit moment ligt de frequentie op viermaal per uur, een halfuursdienst. Er liggen voorstellen deze te verhogen naar een kwartiersdienst, dus acht treinen per uur. Op dit moment:

Om 20.40u, 21.10u vanuit Amersfoort naar Ede-Centrum, en omstreeks 21.03u en 21.33u van Ede-Centrum naar Amersfoort.

De Edesche Concertzaal mag zich ondertussen verheugen in landelijke en internationale belangstelling, met in mei 2017 een Internationaal KamermuziekFestival Ede op de rol, waarin samengewerkt wordt met zo’n vijf Europese landen.
(Edesche Concertzaal opgericht: oktober 2013, cultureel ondernemend zonder enige subsidie tot nu toe, top-7 klassieke kamermuziekzalen Nederland.)

Geluidsproblemen
De treindienst levert twee geluidsproblemen op:
a. De treinbellen
b. De zware grondtrillingen die doorvoelen tot in de Edesche Concertzaal (en in de huizen van de vele omwonenden).

Deze geluiden horen een beetje bij de Edesche Concertzaal, maar het moet natuurlijk niet een doorlopend ‘gedonder’ worden, wat het geval zal zijn bij een frequentieverhoging naar achtmaal per uur.

Op punt a. hebben we van ProRail de toezegging ontvangen dat de treinbellen met inachtneming van het omgevingsgeluid minder hard afgesteld gaan worden. Dus dat hebben we al opgelost!

Op punt b. wil ik graag dat de frequentie van deze trillingen niet verhoogt. Deze ligt nu op viermaal per uur. Mijn verzoek is zelfs in overweging te nemen de frequentie van de treinen op de vrijdagavonden en zaterdagavonden te verminderen, of anderszins te zorgen dat de trillingen van de trein niet doorwerken tot op 20, 30 meter afstand.

Als we de Edesche Concertzaal verder willen doen uitgroeien tot een landelijk platform van formaat zal hierin ook medewerking vanuit de gemeente Ede en de provincie Gelderland gevonden moeten worden.

Ik begrijp de complicaties van een groeiende gemeente. We krijgen groeiende cultuur en groeiende vervoersbelangen, wiens belangen hier nu op elkaar botsen.

Verleg de Kippenlijn, geef Ede ruimte
Als oprichter van de Edesche Concertzaal ben ik uitgegaan van de huidige situatie van de Valleilijn, niet van een intensivering van een ‘Kippenlijn’ die hier al ruim 100 jaar ligt. Ik kan me ook voorstellen dat je je als B&W moet afvragen of die Kippenlijn nog wel passend is in het centrum van Ede. Het doorsnijdt op dit moment het dorp en deelt het in tweeën. Moet je dat gaan intensiveren of met het oog op de toekomst toch anders gaan denken over deze spoorlijn. Vroeger was deze Kippenlijn de buitenrand van Ede, nu niet meer. Leg een nieuwe lijn aan, aan de huidige buitenrand van Ede, langs de snelweg A30, die ter hoogte van de Goorsteeg of de Westzoom afbuigt naar Lunteren. Dan leg je alles lekker om, en geef je meer ruimte. In het centrum krijg je mooie ruimtes voor ruime promenades, dat is nog eens stadsontwikkeling. Nu zitten we een beetje priegelig te vogelen met ruimtes die 115 jaar geleden bedacht zijn.

Verzoek namens de Edesche Concertzaal
* Beperk de frequentie op de vrijdag- en zaterdagavonden tot het huidige aantal;
* Span u in deze frequentie te verminderen óf zorg ervoor het doorwerken van de trillingen te verminderen.

Overige bezwaren
Naast bovenstaand bedrijfsmatig bezwaar weet ik van vele particuliere bezwaren: de lijn geeft op dit moment voor veel bewoners veel overlast en/of heeft dat recent gegeven wat betreft het piepen van de treinen. De omwonenden van de Valleilijn in de bebouwde kom zullen nog meer overlast gaan ervaren als de frequentie achtmaal per uur wordt. En wat te denken van het achtmaal per uur (tegen nu viermaal) neerlaten van de spoorbomen op de Amsterdamseweg, en met name de Rijksweg. Het komt de doorstroming niet ten goede.

Namens de Edesche Concertzaal wens ik u succes met de beleidsvorming en een juiste afweging van alle belangen.

Laten we van Ede een gemeente maken midden in het land waar het steeds beter toeven is.

Laat Gelderland zien dat het afwegingen maakt die rekening houden met leefbaarheid en duurzaamheid en getuigen van toekomstvisie.

Graag verneem ik uw reactie.

Nando Eskes

Edesche Concertzaal

Edesche Concertzaal

 

gelderlander-161122-zorg-om-plan-edes-dubbel-spoor

Gelderlander-161126 een-spoor-dat-de-stad-doorsnijdt

gelderlander-161126-meer-treinen-valleilijn-is-exit-concertzaal

Dubbelspoor station Ede-Centrum geeft extra overlast in de wijk

Inleiding Donderdag 3 november 2016 presenteerde het college, ondersteund door Prorail, Connexxion en de provincie Gelderland, de uitkomsten van het onderzoek ‘Risico beheersing overwegen Valleilijn’[1]. Helder kwam in beeld welke spoorwegovergangen een risico vormen voor de verkeersveiligheid. De risico’s van spoorwegovergangen van de lijn Arnhem – Utrecht waren niet in beeld gebracht. Dit is bij de discussie over de motie van D66 wel toegezegd door de wethouder.

 Passeerspoor Ede-centrum Als een duveltje uit een doosje presenteerde het college eveneens de technische mogelijkheden van een kwartier dienst in plaats van een halfuur dienst voor de Valleilijn. Een kwartier dienst zou wenselijk zijn in het licht van de groei van het aantal passagiers. Een onderbouwing voor deze stellingname ontbrak in de presentatie. Prorail en Connexxion brachten voor de provincie zeker 3 alternatieven in beeld. De goedkoopste variant (€ 15 <–> € 25 miljoen) is het verdubbelen van het spoor tussen de spoorwegovergangen van het station Ede-Centrum, het zogenaamde passeerspoor[2]. Technisch en operationeel zijn de problemen met de infrastructuur van het spoor en de treinen aardig in beeld gebracht.

valleilijn-wissel-passeerspoor-zuidkant-ede-centrum-30288868853_267400266f_z1   valleilijn-wissel-passeerspoor-noordkant-ede-centrum-30288782463_2ce22d8412_z

Leefbaarheid Geheel niet belicht zijn de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving voor de inwoners die langs het spoor wonen en een verdergaande tweedeling van het centrum. Bij het station Ede-Centrum zal door een verdubbeling van het aantal treinen per uur en het gebruik van het passeerspoor met wissels de geluidsintensiteit maar ook geluidsniveau toenemen voor de omwonenden. Mogelijk zelfs tot boven de irritatiegrens. Zeker ook omdat geen ‘stille’ wissels[3] kunnen worden toegepast vanwege de beperkte inbouw lengte (korte bochten). Daar komt bij dat de appartementen, kantoren en winkels (te) dicht tegen het spoor gebouwd zijn. De wanden van de bebouwing functioneren als klankbord waardoor voor de bewoners het woongenot, zeker in de zomer, sterk vermindert.

Provincie Gelderland Provinciale Staten neemt in het voorjaar 2017 een besluit over de verdubbeling van het spoor en het daarbij behorende budget. Daarna werkt Prorail de zaken meer in detail uit. Opnieuw zal dit een meer technische benadering van de problemen rond de kwartier dienst betreffen.

Burgerparticipatie Het college heeft tot nu toe geen randvoorwaarden geformuleerd waaraan een kwartier dienst moet voldoen wil de gemeente daaraan zijn medewerking verlenen. Gezien de enorme impact voor de direct betrokken bewoners is het niet meer dan logisch om hen in een zo’n vroeg mogelijk stadium van het proces er bij te betrekken. Dat is invulling geven aan burgerparticipatie. Wezenlijk is om de leefbaarheid in de omgeving van het spoor en het station Ede-Centrum minimaal op gelijk niveau te houden. Leefbaarheid heeft hier zowel betrekking op de geluidsoverlast en het aantal minuten per uur dat de verschillende spoorwegovergangen gesloten zijn. Het rijden van het dubbele aantal treinen per uur maar vooral het wisselen van spoor zal voor veel bewoners[4] onacceptabel zijn. Piepende treinen over de korte wissels en dat 8 keer per uur. Verdubbeling van hinder voor het verkeer op de N224 zal vooral de automobilisten treffen.

Draagvlak Na overleg met de betrokken bewoners kan de conclusie zijn dat er helemaal geen draagvlak is voor deze ‘goedkope’ variant. Een verdubbeling van het spoor tot het station Ede-Wageningen ligt dan voor de hand. Ongetwijfeld zal de reactie zijn dat een verdubbeling naar Ede-Wageningen een vertraging oplevert voor de bouw van het nieuwe station. Buiten natuurlijk dat het iets meer kost. Echter het station en de spoorinfrastructuur wordt aangelegd voor een periode van 60 jaar of meer. Enige vertraging kan daarmee nooit de reden zijn om te kiezen voor een oplossing waar dag in dag uit, 365 dagen per jaar, bewoners geluidsoverlast ondervinden van het passeren en van het piepen van de treinen.

Kaderstelling door Raad De VVD Ede is van mening dat nog voordat Provinciale Staten een besluit neemt over het beschikbare budget voor de uitbreiding van halfuur naar kwartier dienst het college met de bewoners en met de raad heldere uitgangspunten / randvoorwaarden moet vaststellen waaraan deze uitbreiding minimaal moet voldoen. Daarmee geeft het college inhoud aan hetgeen in het convenant van de 5 college ondersteunende partijen staat over burgerparticipatie.

Station Ede-Centrum

Station Ede-Centrum

Vragen

 • Is het college bereid om begin volgend jaar met de betrokken bewoners en een vertegenwoordiging van de ondernemers in discussie te gaan over de 3 door de provincie en Prorail ontwikkelde alternatieven, de uitgangspunten van de gemeente Ede, de mogelijkheden en de consequenties voor de leefomgeving van de uitbreiding van de halfuur dienst naar kwartier dienst voor de Valleilijn?
 • Deelt het college de mening van de VVD Ede dat het nu betrekken van de inwoners echte inwonersparticipatie is? Zo neen, waarom niet?
 • Komen de betrokken inwoners en bedrijven langs het spoor in aanmerking voor planschade vergoeding? Zo neen, waarom niet?
 • De provincie Gelderland en Prorail baseren hun mening op een aantal rapporten. Wil het college deze rapporten nog voor het einde van het jaar ter kennisname brengen van de raad en de inwoners? Zo neen, waarom niet?
 • Wil het college voor het vervoer tussen het station Ede-Wageningen en Barneveld[5] met harde informatie over passagiersstromen per dag (voor alle dagen in de week) en per uur de noodzaak voor een kwartier dienst onderbouwen?
 • Wil het college, uitgaande van de huidige regeling, onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn om tijdens het spitsuur op de Valleilijn aanvullend (bus)vervoer in te zetten?
 • De interne discussie over de kwartierdienst voor de Valleilijn liep al tijdens de ontwerpfase van het station Ede-Wageningen. Waarom heeft het college in het overleg met Prorail (en andere bij het ontwerp van het station Ede-Wageningen betrokken partners) zich niet hard gemaakt voor een verdubbeling van het spoor van de Valleilijn beginnend bij het station Ede-Wageningen?
 • Van belang is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college en van de raad bij het begin van dit proces helder in beeld te brengen. Is de overgang naar een kwartier dienst en de daaruit voortvloeiende aanpassingen aan het spoor een bevoegdheid van het college of van de raad? Indien dit een bevoegdheid is van het college wordt de raad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te dienen?       Kan het college op voorhand aangeven wat met de door de raad aangenomen wensen en bedenkingen door het college zal worden gedaan?
 • Gunt het college de raad om haar rol als kader stellend orgaan te kunnen invullen door het laten vaststellen van uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan een verdubbeling van het aantal treinen op de Valleilijn minimaal moeten voldoen?
 • De N224 heeft bij de spoorwegovergang van de Valleilijn slechts twee rijstroken. Kan het college aangeven wat de consequenties zijn van filevorming op dit gedeelte van de N224 bij 8 keer per uur sluiting van de spoorwegovergang? Vindt het college dit acceptabel en zo ja waarom?
 • Op dit moment zijn de risico’s van de spoorwegovergangen op de lijn Arnhem – Utrecht niet in beeld gebracht. Kiest het college hier bewust voor? Zo ja, graag toelichting.

[1] Zie bijlage: Valleilijn ->  ieder kwartier trein naar amersfoort

[2] Dit ontwerp was in december 2012 gereed en toont de inpassing van een extra perron en de bijbehorende wissels.

[3] In het voorlopig ontwerp zijn 1:9 wissels opgenomen. Het 1:9-wissel is een wissel met scherpe boog (195 m). Dit wissel mag maximaal met 40 km/h bereden worden. 1:9-wissels komen veel voor op stationsemplacementen.

[4] Appartementen aan de Nieuwe Stationsstraat, de Halte, en Marktstraat en de woningen aan de Telefooonweg in het bijzonder die dicht gelegen zijn bij de twee spoorwegovergangen.

[5] De passagiersstromen tussen Ede-Wageningen en Barneveld zijn de basis en niet tussen Ede-Wageningen en Amersfoort aangezien deze stromen op deel trajecten kwantitatief sterk van elkaar kunnen verschillen.

Risicojongeren en leefbaarheid in de wijk Veldhuizen

Geacht college,                                                                                                                 7 november 2016

De positieve toon in het bijgevoegde bericht van de bewoners van Veldhuizen valt op. Ondanks dat de bewoners niet bij het onderzoek zijn betrokken, steken zij naar het college en de raad hun hand uit om gezamenlijk de problemen met de risicojongeren en het vergroten van de leefbaarheid in de wijk te gaan aanpakken. De bewoners vragen om een aanvullend onderzoek.

Dinsdag aanstaande neemt het college een besluit over de locatie voor Skaeve Huse. De door het college voorgesteld locatie, aan de rand van Veldhuizen, roept veel emoties op bij de bewoners. Om op deze locatie de bouw van de eenpersoonswoningen mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Dit proces gaat zeker een jaar of meer kosten. De bewoners zullen dit besluit juridisch gaan aanvechten. Daardoor zal de eerst spade voor deze woningen op zijn vroegst over 2 jaar de grond in kunnen gaan.

De discussie over de plaatsing van de eenpersoonswoningen zal mogelijk het proces van de gezamenlijke aanpak met de inwoners continu frustreren.

De VVD Ede geeft het college graag in overweging om voor de komende jaren de prioriteit te leggen bij de aanpak van de problemen en niet daar nog een probleem van de realisatie van een aantal Skeave Huse aan toe te voegen.

Het college stelde voor om in week 46 met de inwoners van Veldhuizen in de discussie te gaan over de aanbevelingen uit het het rapport ‘Effectiviteit beleid risicojongeren’. De presentatie van het rapport door Paul van Egmond, van bureau DSP, en de daarop volgende discussie liet heel veel vragen onbeantwoord. Is het niet wijs om als college de vervolg aanpak van de problemen Veldhuizen eerst met de raad te bespreken en pas daarna te besluiten hoe concreet verder?

De VVD Ede wenst het college bij haar besluitvorming over deze onderwerpen veel wijsheid toe.

Bewonerscommissie Horstwijk Laagbouw niet tevreden over onderzoek – Ede Stad – 7 november 2016

‘Negen aangiftes bekladdingen’ – EdeStad – 4 november 2016